N. Narozhny, MEPhI
Nonlinear Quantum Electrodynamics